-->

Monday, November 5, 2012

Automating Database Startup and Shutdown Script

Oracle Database - г Linux үйлдлийн систем дээр суулгаж тохируулсны дараа системээ reboot хийхэд Oracle Database автоматаар эхэлдэггүй. Автоматаар эхлүүлэхийн тулд дараах үйлдлүүдийг хийнэ.

Алхам 1: Oracle Database - г эхлүүлэх болон зогсоох script - ээ үүсгэнэ.


Automating Database Startup and Shutdown Script - линкээр орж script - ээ үүсгэнэ.

Алхам 2: Үүсгэсэн script - ээ boot хийх үед ажилдгаар тохиргоо хийнэ.

Solaris:
chmod 744 /etc/init.d/yourscript
chown root:sys /etc/init.d/yourscript
ln /etc/init.d/yourscript /etc/rc2.d/S70yourscript 

No comments:

Post a Comment